Fryslân

Dit is het oudste onderdeel van HisGIS. Het komt voort uit het sinds 1988 lopende project Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân van de Fryske Akademy.
Lees meer »

Groningen

Opgezet naar het model van Fryslân. Het is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Groningen was op dit terrein nog geen voorwerk verricht.
Lees meer »

Drenthe

Van 1986 tot 2003 zijn voor 17 van de 34 kadastrale gemeenten bronnenuitgaven gepubliceerd van de oudste kadastrale gegevens uit 1832. Deze bevatten de minuutplans, door landmeters getekende kaarten van alle percelen per gemeente, en de oorspronkelijk aanwijzende tafels.
Lees meer »

Overijssel

Opgezet naar het model van Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm.
Lees meer »

Gelderland

Opgezet naar het model van Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm.
Lees meer »

Utrecht

Voor de Stichting Kadastrale Atlas Utrecht is een aangepaste interface ontwikkeld, waarin de kadastrale kaarten zowel voor de hele provincie als ook per kadastrale of burgerlijke gemeente aangeboden worden.
Lees meer »

Noord-Holland

Klik verder voor Kustzone Noord-Holland met Haarlem, Alkmaar en Medemblik. Voor Amsterdam en Hoorn, zie de betreffende projecten.
Lees meer »

Zuid-Holland

Klik verder voor Kustzone Zuid-Holland. Voor Rotterdam en Leiden, zie de betreffende projecten.
Lees meer »

Zeeland

Aangepaste versie van een project dat al eerder door het Zeeuws Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland is gerealiseerd.
Lees meer »

Amsterdam

Uitgevoerd door de Fryske Akademy in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Opgezet naar het model van Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm.
Lees meer »

Antwerpen

Het GIStorical Antwerpen project wordt uitgevoerd door het Centrum van Stadsgeschiedenis, van de Universiteit Antwerpen. Het heeft als doel te kunnen functioneren als kapstok waaraan uiteenlopende historische datasets kunnen worden opgehangen.
Lees meer »

Rotterdam

Opgezet naar het model van Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm.
Lees meer »

Noord-Brabant

Een kwalitatieve opwerking van bestanden die al door medewerkers van diverse heemkundekringen waren vervaardigd in het toen gangbare programma Hazadata. En minuutplans en perceelsregisters van Den Bosch en omgeving.
Lees meer »

Leiden

Opgezet naar het model van Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze basislaag kan met achtergrondkaarten en andere data verrijkt worden.
Lees meer »

Ostfriesland

Die Grundlage des Systems bildet das digitalisierte preußische Kataster von ca. 1875, das wie die älteren in den Niederlanden und im Rheinland angefertigten Urkataster aus französischer Zeit: die Katasterkarten und die Parzellenregister oder „Urflurbücher”.
Lees meer »

Dokkum

De uitbouw met eigenaars- en bewonersgegevens door de Fryske Akademy en het Streekarchief Noordoost Fryslân. Het kadaster uit 1832 is aangevuld met achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse, aan huizen verbonden historische informatie.
Lees meer »

Hoorn

Opgezet naar het model van Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm.
Lees meer »

Twente, horigheid

Historische informatie over de circa 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de hofhorigheid in de eerste decennia van de negentiende eeuw.
Lees meer »

Time Machine Leeuwarden, Sneek, Sloten, Balk en Joure

Time Machine is een interactieve website met historische kaarten en informatie over huizen en hun voormalige eigenaren en bewoners uit de periode ca. 1750-1900.
Lees meer »

Limburg

HisGIS Maastricht is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1842 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm. Deze informatielaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Maastricht Hoorn is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens plus gedeelten van de gemeenten Meerssen, Valkenburg en Eijsden-Margraten. Het gaat daarbij in het bijzonder om de toenmalige kadastrale gemeenten Maastricht, Meerssen, Amby, Oud Vroenhoven, Sint Pieter, Borgharen en Heer. Het systeem leent zich voor verdere verrijking. Te denken valt aan het invoeren en koppelen van bevolkingsgegevens uit de tijd na 1850. Er zijn ook perspectieven voor een benadering terug in de tijd, tot in de achttiende eeuw. Verder is altijd uitbreiding mogelijk met kaartbestanden van velerlei aard.
Lees meer »