Zie ook Amsterdam en Hoorn.

HisGIS Kustzone Noord-Holland met Haarlem, Alkmaar en Medemblik

HisGIS Kustzone Noord-Holland is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm voor ruwweg het gebied tussen Hillegom en Den Helder, met inbegrip van de steden Haarlem, Alkmaar en Medemblik. Het systeem beslaat 54 kadastrale gemeenten, met zo’n 100.000 percelen, allemaal opgemeten in de periode 1811-1832. Net als de andere HisGIS-projecten is het bedoeld als kapstok voor het ophangen en weergeven van digitale kennis over mensen, bezit, erfgoed, landschap en sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Deze data kunnen gelegd worden over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten. En dat levert waardevolle gegevens op voor historici, ecologen, terreinbeheerders, landschapsspecialisten en vele anderen.

Het pakket is gemaakt door de Fryske Akademy en het Team Geo van het Humanities Cluster van de KNAW samen met het Noord-Hollands Archief, met steun ook van de archeologische afdeling van de provincie Noord-Holland. Veel werk is daarbij verzet door vrijwilligers van het Noord-Hollands Archief. Zij hebben het grootste deel van de invoer van perceelsgegevens uit de zogenoemde Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s) voor hun rekening genomen. Deze bevatten alle informatie over de eigenaars, de omvang, het gebruik en de geschatte waarde van de percelen.

Met dat al is meer dan de helft van de provincie Noord-Holland gedekt. Zie daarvoor verder ook de aparte HisGIS-sites voor Amsterdam en Hoorn en omgeving. Wat betreft het vervolg kan bij de lancering van de site, nu per 19 maart 2021, worden gemeld dat er naar wordt gestreefd het gebied uit te breiden tot het geheel van de provincie. De voortgang is echter afhankelijk van de financiële mogelijkheden.

Daarmee mag duidelijk zijn dat HisGIS (Kustzone) Noord-Holland 1832 een ‘Work in Progress’ is. Voor de nu beschikbare data voor een paar gemeenten zoals Beemster, Castricum, Den Helder en Crommenie dient gemeld dat wel de vectorgegevens (de kaarten zelf) beschikbaar zijn maar nog niet de OAT-data, afgezien dan van die voor het bodemgebruik. Door onvolkomenheden in de koppeling bleek het nog niet haalbaar om deze gegevens nu al te publiceren, maar we hopen dit euvel binnen twee maanden verholpen te hebben. We hopen met een vernieuwde invoer de problemen voor deze vier oude kadastrale gemeenten echter binnen twee maanden verholpen te hebben.

Met het oog op het overzicht zijn in het algemene kaartbeeld naast de bestanden van de Kustzone ook de aansluitende vectorbestanden van Amsterdam opgenomen alsmede die van Hoorn en omgeving. Deze geven wel het bodemgebruik weer maar bevatten echter niet de rest van de perceelsgegevens. Wie daarin geïnteresseerd is, kan het beste de op zichzelf staande HisGIS sites van Amsterdam in Hoorn raadplegen in de oude viewer. Het is de bedoeling dat deze sites op afzienbare termijn met die van Noord-Holland geïntegreerd worden.

Verantwoording

Het project kende een looptijd van twee jaar. Namens het Noord-Hollands Archief werkten als vrijwilligers mee (in alfabetische volgorde): Gemma Bultman, Roel van Driel, Kees Keizer, Jan Kruidhof (lokale coördinatie), Jan van der Linden, Hans de Nie, Nanny Schmit, Henk Timmers, Fons Verhaegen, Elly Vermeer †, Christine Willemsen. Namens de Fryske Akademy (FA) en het Humanities Cluster (HuC) van de KNAW tekenden Eduard Drenth en Thomas Vermaut voor de doorontwikkeling en onderhoud van de OAT-tool als community-driven platform. John Reeders en Peter van der Meer werkten voor de FA mee aan de OAT-invoer en verzorgden ook de controle. Het georefereren van de ca. minuutplans was in handen van Thomas Vermaut (HuC). De vectorbestanden zijn vervaardigd door Bram Boonstra, Theo Delfstra, Johan Feikens, Tjacco Voskuilen (allen FA) en Peter Levi. De koppeling van de vectorbestanden aan de OAT-gegevens kwam voor rekening van Thomas Vermaut. Hans Mol (FA) tekende voor de projectleiding.

Additionele kaartlagen

• AHN3-Hoogtekaart

Het Actueel Hoogte Bestand Nederland is een open digitale kaart van Nederland met gedetailleerde en precieze hoogtegegevens, vervaardigd door een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen. Hier wordt hij beschikbaar gesteld als hillshade-kaart in grijswaarden (hoogte-reliëf).

• BRT (Nationaal Georegister/PDOK) CC-BY Kadaster

De Basisregistratie Topografie of BRT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid. De BRT is, kort gezegd, de digitale versie van de topografische kaartbladen van het Kadaster. In de BRT wordt de topografie van heel Nederland van 1 : 250 000 tot schaalniveau 1 : 10 000 op een volgens Europese standaarden gebaseerde wijze door het Kadaster vastgelegd en als open data beschikbaar gesteld voor alle gebruikers in Nederland.

Voor meer informatie over de BRT: https://www.kadaster.nl/brt

• Luchtfoto (Nationaal Georegister/PDOK) CC-BY Kadaster

Hoge resolutiefoto van Nederland met een resolutie van 25 cm in kleur (RGB).

Voor meer informatie over de luchtfoto: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/luchtfoto-pdok

Kaartviewer

Zoom

zoom in

zoom uit

zoom naar geselecteerde rechthoek

Verplaatsen / verschuiven van het kaartbeeld

Draaien / roteren van het kaartbeeld

Kaart hellen (3D)

Interactie

Open de viewer voor Kustzone Noord-Holland

WMTS/WMS

Deze WMTS URL kan worden gebruikt in een GIS-programma zoals QGIS:

https://hisgis.nl/wmts/noord-holland.xml

In tegenstelling tot QGIS werkt in ArcGIS Identify niet met WMTS. Daarvoor kan deze transparante WMS worden gebruikt in combinatie met bovengenoemde WMTS:

https://hisgis.nl/wms/noord-holland.xml