Twente, horigheid

Dit nieuwe onderdeel is het resultaat van samenwerking tussen de Fryske Akademy, de Oudheidkamer Twente en de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel. Het oorspronkelijke doel was om de kadastrale basislaag van 1832 in HisGIS Overijssel uit te breiden met de zogeheten hofhorige domeinkaarten. Dat zijn 99 pre-kadastrale manuscriptkaarten van Twentse hofhorige erven uit de periode 1770-1778. Die worden ook gepresenteerd maar de deelsite bevat veel meer. Ze biedt informatie over de circa 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de hofhorigheid in de eerste decennia van de 19de eeuw.

Het project Hofhorige Erven Digitaal

Het oorspronkelijke doel van het project was om de kadastrale basislaag van 1832 in HisGis Overijssel te verrijken met de zogeheten hofhorige domeinkaarten. Daarbij gaat het om 99 pre-kadastrale manuscriptkaarten van Twentse hofhorige erven uit de periode 1770-1778. Het uiteindelijke resultaat is een site met historische informatie over de circa 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de hofhorigheid in de eerste decennia van de negentiende eeuw.

De erven en percelen zijn cartografisch gereconstrueerd op de kadastrale kaart van 1832, topografische kaarten, luchtfoto’s en Google Streetview. Door historische informatie zichtbaar te maken in een historisch-geografisch informatiesysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden voor lokaal en regionaal historisch onderzoek. Daarom zijn vrijwel alle onderliggende databestanden te downloaden. De site is in wezen een digitale bronnenuitgave. Voortgezet onderzoek kan openstaande onduidelijkheden en lacunes ophelderen.

De website Hofhorige Erven Digitaal is het resultaat van samenwerking tussen de Fryske Akademy, de Oudheidkamer Twente en de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel. Het Historisch Centrum Overijssel stelde de bulk aan gebruikte kaarten en archieven ter beschikking. Het project is in de jaren 2012-2018 uitgevoerd door Geert Hannink, Jan Hartmann, Margriet Noordman, Piet den Otter, Jos Schmit, Thomas Vermaut en Henk Woolderink.

Wat is hofhorigheid?

Hofstelsel en horigheid zijn in Twente tot het begin van de negentiende eeuw van grote historische betekenis geweest. Ze vormden de agrarische fundering voor de feodale samenleving. In dit stelsel zijn boeren en heren door vaste rechtsregels aan elkaar gebonden. De horige boer en zijn erfgenamen hadden levenslang en eeuwig het gebruiksrecht (bouwrecht) van hun boerderij en konden daarvan niet verdreven worden. Anderzijds mochten ze de boerderij niet zonder toestemming van de heer verlaten. Ze waren dus gebonden aan de grond. In ruil voor het continue gebruik daarvan waren horigen vaste lasten aan de heer verschuldigd in de vorm van periodieke levering van producten, diensten of geld. Omdat deze lasten eeuwenlang ongewijzigd bleven, werd, toen ze in geld waren omgezet, de werkelijke waarde door geldontwaarding steeds geringer. De heren waren van hun kant ook gebonden. Door de vaste gebruiksrechten van de horigen hadden zij immers niet de volledige beschikking over hun bezit.

Dat alles zorgde ervoor dat de Twentse horige boeren een grote bestaanszekerheid kenden. Doordat de boerderijen bij erfopvolging niet mochten worden gesplitst, zijn ze in ligging en omvang eeuwenlang tamelijk stabiel. In de Franse tijd, in het begin van de negentiende eeuw, werd een einde gemaakt aan de horigheid. De gebruiksrechten vervielen aan de staat. De staat (domeinen) heeft de gebruiksrechten in de jaren 1812-1842 verkocht, meestal aan de zittende boeren.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie