Privacyverklaring Fryske Akademy (FA)

De FA vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de FA verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

De FA

De FA vervult zes doelstellingen geformuleerd. Dit zijn:

Privacybeleid

De FA is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. De FA wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. De FA verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens legt de FA in basis vast?

De FA verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en curriculum vitae.

Voor onze nieuwsbrieven wordt bijvoorbeeld uw e-mailadres gevraagd op het moment dat u zich wilt abonneren. Uw e-mailadres gebruiken wij vervolgens alleen voor die diensten waarop u zich heeft geabonneerd.

Op basis van welke grondslag verwerkt de FA persoonsgegevens?

De FA verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoonsgegevens verwerkt omdat:

Indien de FA persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. De FA zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

Doeleinden

De FA verwerkt uw persoonsgegvens in de eerste plaats met als doel uitvoering te geven aan haar doelstellingen.

De FA verzamelt voor dit doel persoonsgegevens zodat de volgende activiteiten plaats kunnen vinden:

Ook voor de volgende doeleinden verwerkt de FA een of meer persoonsgegevens van u (afhankelijk van welke activiteiten op u van toepassing zijn):

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De FA beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

Voor de FA vastgestelde bewaartermijnen van documenten zijn te vinden in de(ze) selectielijst.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal de FA conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden

De FA verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is.

Op het moment dat de FA uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. De FA adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten

U kunt een verzoek bij de FA indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor de FA de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen de FA kunt u zich wenden tot onze FG:
E-mail: fg@knaw.nl
(De KNAW voert deze taken uit, op basis van het bestuursakkoord Fryske Taal en Cultuur).

Autoriteit Persoonsgegevens

De FA zoekt samen met u naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De FA kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van de KNAW worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Cookies

De FA maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Contactgegevens

Bezoekadres
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8
8911 DX Ljouwert

Postadres

Postbus 54
8900 AB Ljouwert

Website: www.fryske-akademy.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41000640

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.