Amsterdam

1832 gerelateerde kaartlagen


De Kadasterkaart van 1832


De grondwaardekaart 1832 - Belastbare opbrengst in guldens per perceel


De grondwaardekaart 1832 - Belastbare opbrengst in guldens per hectare


1832 met TMK 1862


1832 met Bonnekaart 1900


1832 met topkaart 1950


1832 met topkaart 1980


1832 met topkaart 2013

Door het klikken op de afbeelding wordt de kaart automatisch geopend met de betreffende lagen in een nieuwe pagina en kaartviewer.

1860 gerelateerde kaartlagen


Gebouwen 1860 met straten en grachten


Vervallen gebouwen 1832-1860 met straten en grachten structuur 1832


Gebouwen 1860 met bevolkingsregister 1851 thema: religie


Gebouwen 1860 met kiesregister 1853 thema: personele belasting


Gebouwen 1860 met adresboek 1855 thema: beroepen

Door het klikken op de afbeelding wordt de kaart automatisch geopend met de betreffende lagen in een nieuwe pagina en kaartviewer.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Verantwoording

Het HisGIS-project Amsterdam is uitgevoerd door de Fryske Akademy in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door de Fryske Akademy, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Data Archiving and Network Services (DANS, kleine dataprojecten) en het NIDI. Het stond en staat onder leiding van Johan Feikens en J.A. (Hans) Mol van de FA. De vectorbestanden zijn vervaardigd door Klaas Bronsema en Johan Feikens, de perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door Peter van der Meer en Wouter Schollema van de FA. De bevolkingsdata van 1851-1853 werden bewerkt en aangeleverd door Peter Ekamper en Frans van Poppel van het NIDI, terwijl de kiezersgegevens van 1853 bijeengebracht en opgeschoond zijn door Jan Hein Furnee van het UvA Centre for Urban History. Derk Drukker van de FA bouwde de interface. Jan Hartmann van de UVA Afdeling Geografie zorgde voor het georefereren van de historisch-topografische achtergrondkaarten.

BAG kaart (versie april 2013)
Een gebruikslicentie van de kaart is te vinden op: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/
De kaart is beschikbaar gesteld door ESRI Nederland.
De data voor deze kaart komt uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.
Inhoudelijk zijn geen wijzigingen aangebracht aan de getoonde BAG kaart, wel worden de huidige gebouwen per (te selecteren) bouwperiode getoond als overlay op de HisGIS kaart(en).

Stand van zaken

HisGIS Amsterdam is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze gegevenslaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Amsterdam is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens. Aansluitend op de 1832-laag biedt HisGIS Amsterdam een 1860/1851-laag waarin met hulp van een mutatiebestand, gebaseerd op de huisnummerkaarten van Loman van 1860, per pand de gegevens uit de bevolkingsregistratie van 1851/1853 zijn opgenomen. Verder is daarbij ook het adresboek van 1855 opgenomen. Met deze lagen kunnen alle bewoners met hun leeftijd, beroep, religie, herkomst, vermogen enz. ruimtelijk precies in beeld worden gebracht. Het systeem leent zich voor verdere verrijking. Te denken valt aan het invoeren en koppelen van bevolkingsgegevens uit de tijd na 1860, wanneer daar ook GIS-mutatiebestanden voor gemaakt zijn. Er zijn ook perspectieven voor een benadering terug in de tijd, tot in de achttiende en mogelijk zelfs tot in de zeventiende eeuw. Een sleutel daarbij zijn de aan latere huisnummers te koppelen verpondingnummers van 1734. Verder is altijd uitbreiding mogelijk met kaartbestanden van velerlei aard.