Zuid-Holland

Voor Rotterdam en Leiden, zie de afzonderlijk aangeduide projecten.

HisGIS 1832 Zuid-Holland Kustzone

Het Napoleontisch kadaster is het afgelopen jaar gedigitaliseerd voor de kustzone van Zuid-Holland: dat is ruwweg het gebied tussen Rotterdam en Noordwijk, met inbegrip van de steden Leiden, Den Haag, Delft, Vlaardingen en Schiedam. Het HisGIS-team van de Fryske-Akademy en het Humanities Cluster van de KNAW heeft dit uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van het door haar gesubsidieerde onderzoek Hoven van Holland 900-1300, dat wordt uitgevoerd aan de Universiteit Leiden. In het systeem is na controle en correctie ook bestaand materiaal opgenomen voor Delft en Rotterdam met hun ommeland, dat was vervaardigd op initiatief van de archiefdiensten van die gemeenten.

Door HisGIS, het Historisch Geografisch Informatiesysteem, komt de informatie van het oudste kadaster beschikbaar in GIS. Hiermee wordt historische Big Data over de eigenaars, de waarde en het gebruik van meer dan 200.000 percelen uit de jaren 1812-1832 toegankelijk. Dit systeem kan door iedereen via het internet op www.hisgis.nl worden geraadpleegd. Het resultaat kan daarbij gelegd worden over alle mogelijke andere datasets en kaarten, zoals luchtfoto’s, hoogtebestanden, archeologische waardebepalingen en oude topografische en landsmeetkaarten. Daardoor zijn op microniveau vergelijkingen mogelijk tussen vroegere en huidige situaties. Dat levert onschatbare informatie en inzichten op voor archeologen, historisch ecologen, landschapsspecialisten, historici van velerlei soort, erfgoedbeheerders en vele anderen.

Wat betreft de stand van zaken per 17 januari 2020 (de lancering van de site), kan worden gemeld dat het gebied zoveel mogelijk wordt uitgebreid, naar gelang ook de financiële mogelijkheden. Sommige gemeenten zoals Dordrecht en omgeving, Pijnacker en Hillegom, die niet in het oorspronkelijke dekkingsplan zaten, zijn al wel gevectoriseerd – dus op perceel zichtbaar - en worden op korte termijn van registerdata voorzien.

 

Open de viewer voor Kustzone Zuid-Holland